Bestuurslid Peter Kerstjens over de toekomst van de toeleverancier

NEVAT is gestart met de toekomstverkenning naar de veranderende rol van de toeleverancier. Wat zijn de hedendaagse ontwikkelingen in de ‘value chain’ en hoe speel je daar als toeleverancier op in? Onderzoeksbureau Praetimus heeft alle verschenen onderzoeken van de afgelopen tijd samengevat en teruggekoppeld aan het bestuur. De verkregen inzichten worden met NEVAT-leden besproken en getoetst tijdens een viertal workshops. Bestuurslid Peter Kerstjens vertelt ons over het belang van toekomstverkenning, het voornaamste doel van de workshops en de vervolgstappen.

Wat is het belang van toekomstverkenning naar de veranderende rol van de toeleverancier?
De toekomstverkenning is een belangrijk onderwerp binnen het bestuur, aangezien we een strategische koers met speerpunten hebben uitgezet en we aan de hand van de resultaten van Praetimus kunnen bepalen of we deze koers kunnen voortzetten of moeten veranderen. De gepresenteerde bevindingen van Praetimus aan het bestuur worden binnenkort in verschillende workshops met leden verder besproken.  

Waarom heeft NEVAT voor onderzoeksbureau Praetimus gekozen?
We hebben met meerdere partijen gesprekken gevoerd. Uiteindelijk hebben we voor Praetimus gekozen, omdat we bij Praetimus de kennis en competenties aantroffen die nodig zijn voor dit project en omdat Praetimus in andere projecten die zij gedaan hebben aangetoond heeft dergelijke projecten tijdig tot een goed einde te brengen.

Waar wordt tijdens de Praetimus workshops op ingegaan?
De Praetimus workshops gaan op twee zaken in. Enerzijds worden de recente ontwikkelingen die het onderzoeksbureau in kaart heeft gebracht besproken. Anderzijds horen we graag hoe onze leden de ontwikkelingen beleven. Zo moeten de leden binnen de workshops kunnen meepraten en meedenken en aan het eind tot conclusies komen. Er ontstaat dus automatisch een draagvlak, waardoor leden weten dat hun visie wordt meegenomen in het bestuur.

Wat is het voornaamste doel van de workshops en hoe wordt omgegaan met de resultaten?
We willen met name bekijken of onze strategie en ons beleid in lijn zijn met wat er tijdens de workshops besproken wordt, of dat er behoefte is aan wijziging. De workshops bieden dus de mogelijkheid om hier met professionals over te sparren en ons beleid te toetsen. We willen graag tot nieuwe inzichten komen en aan het denken worden gezet. Ook kunnen de resultaten van de workshops bepalen welke activiteiten we in de toekomst zullen gaan organiseren. Als maakindustrie wil je jezelf op de kaart zetten. Als bestuur zien we de resultaten van de workshops daarom als richtingbepalend voor de verdere koers die wij als NEVAT zullen moeten gaan varen.

Wil je zelf nog iets toevoegen?
We zouden nog strakker op de workshops moeten zitten en per workshop één lid (ambassadeur) moeten aanstellen die zich verantwoordelijk voelt voor de groep en de andere leden op de hoogte houdt. Verder lijkt het mij een goed idee om de leden al van te voren een spiegel voor te leggen en ze de stukken toe te sturen. Hierdoor denken de leden al na over een aantal zaken en kunnen ze zich op de workshop voorbereiden. Ook geef je de leden daarmee de mogelijkheid om in te zien welk beeld er naar aanleiding van de resultaten is ontstaan, welke zaken behandeld zullen worden en stel je ze in staat zelf nog punten aan de agenda toe te voegen.